top of page

Algemene voorwaarden

Op deze pagina proberen we zo duidelijk mogelijk onze algemene voorwaarden te delen met je. We hebben zoveel mogelijk 'legal talk' proberen te vertalen naar Helder Hollands. Mocht je toch nog vragen hebben over onze voorwaarden. Voel je vrij ons even te mailen of te bellen! 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, bestelling, aankoop en overeenkomst van, bij of met ons en alle overige werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens ons.

1.2 Partijen kunnen in goed overleg afspraken maken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, indien dit schriftelijk wordt vastgelegd.

1.3 Indien wij niet steeds de strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of dat wij in de toekomst niet de naleving van deze voorwaarden mogen verlangen.

1.4 Wij hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen u hierover informeren. Indien er sprake is van een ingrijpende wijziging volgens artikel 6:237 sub c van het BW, heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden. De versie van de Algemene Voorwaarden die geldt voor uw bestelling, is de versie die te vinden is op onze website ten tijde van de plaatsing van uw bestelling.

1.5 Door het plaatsen van een bestelling op onze website, geeft u aan ouder te zijn dan 18 jaar en tot het sluiten van een overeenkomst wettelijk bevoegd te zijn (handelingsbekwaam).

1.6 De toepasselijkheid van algemene- of leveringsvoorwaarden van de klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Hoe gaan wij om met jouw Privacy?

2.1 Alle persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, zullen in overeenstemming met relevante privacywet- en regelgeving (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en ons privacybeleid worden verwerkt. Op het moment dat u besluit onze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw gegevens. U staat er voor in dat alle door u verstrekte gegevens aan ons, volledig, correct en in overeenstemming met de werkelijkheid zijn. Indien wij twijfelen aan de correctheid van uw gegevens, zijn wij bevoegd nadere maatregelen te nemen, waaronder het opvragen van aanvullende bewijsstukken.

Je bent overigens zelf verantwoordelijk voor de gevolgen indien je niet zorgvuldig omgaat met jouw online account en gegevens. Alles dat er gebeurt via jouw online account, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van jou als klant.

Voor meer informatie lees je onze privacy- en cookieverklaring hier.

Artikel 3. Het gebruik van onze website

3.1 Op het moment dat je besluit gebruik te maken van onze website en / of bestellingen plaatst, ga je ermee akkoord dat:

 1. je geen valse of frauduleuze bestellingen mag plaatsen;

 2. je jouw contactgegevens in overeenstemming met de werkelijkheid zal verschaffen (correct e-mailadres, postadres, etc.).

Artikel 4. Ons Aanbod , totstand koming van overeenkomst

4.1 Aangezien wij maaltijden/maaltijdpakketten verkopen, heeft ons aanbod in de regel een beperkte duur. Wij vermelden dit altijd nadrukkelijk op de website. Daarnaast staat de houdbaarheidsdatum op de verpakking van de maaltijden aangegeven. Wij garanderen dat de maaltijden in ieder geval twee dagen houdbaar is (inclusief de ophaaldatum).

 

4.2 Wij doen onze uiterste best om op onze website de eigenschappen van onze producten, inclusief kleuren, afmetingen, allergenen informatie en inhoud van de maaltijden, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen helaas niet garanderen dat uw computer de kleuren op de juiste wijze weergeeft en de inhoud kan iets afwijken van de foto / overige informatie op onze website. Jij bent je hiervan bewust en aanvaardt eventuele afwijkingen. Je dient daarnaast altijd de verpakking op het product goed door te lezen.

 

4.3 Wij kunnen helaas niet garanderen dat de producten die op onze website worden aangeboden ook daadwerkelijk ten allen tijde verkrijgbaar zijn. We hebben het recht om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

 

4.4 Door het aanklikken van de knop ‘bestelling plaatsen’ plaatst u een bindende bestelling ten aanzien van de artikelen in uw winkelwagentje. Na het plaatsen van uw bestelling, ontvangt u van ons een e-mail om uw bestelling te bevestigen (“orderbevestiging”). Met de ontvangst van deze orderbevestiging komt er een bindende overeenkomst tot stand tussen ons. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en aanvaarding daarvan. Daarnaast is het mogelijk dat wij een overeenkomst met je aangaan, doordat je ons aanbod (schriftelijk of mondeling) hebt aanvaard. Indien je een consument bent en het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, zullen wij de ontvangst van de aanvaarding bevestigen via e-mail.

 

4.5 Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, is het u niet toegestaan uw rechten en verplichtingen uit een overeenkomst met Prepperderprep aan derden over te dragen.

 

4.6 Ons aanbod is gericht op eindverbruikers in Nederland. De door u bestelde maaltijden, mogen niet door u worden doorverkocht.

Artikel 5. Hoe wij leveren en verpakken

5.1 De door jouw bestelde maaltijden kunnen worden opgehaald op een van de ophaalpunten die op de website staan vermeld, op het door jouw aangegeven ophaalmoment (datum en tijdstip), tenzij wij iets anders hebben afgesproken.


5.2 De “levering” heeft plaatsgevonden op het moment dat jij – of een door jouw aangewezen derde partij – de producten fysiek in bezit krijgt. Alle door ons genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Wij doen uiteraard ons uiterste best om deze leveringstermijnen na te komen.

 

5.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons totdat het is bezorgt. Dat kan aan jou of aan een vooraf aangewezen (en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger) tenzij we uitdrukkelijk iets anders zijn overeengekomen.


5.4 Wij bepalen de wijze van verpakking en verzending van de maaltijden. Indien je een bijzondere wijze van verpakking / verzending verlangt, betaal je de daarbij horende meerkosten.

 

Wij nemen de verpakking (nog) niet terug. Je dient de verpakking te behandelen op een wijze die overeenstemt met de daarvoor geldende (overheids)voorschriften. Wel hebben wij de intentie om op termijn hier stappen in te zetten zodat we ook onze CO2 foodprint zo laag mogelijk houden.

 

5.5 Indien je de bestelling niet ophaalt, of indien je niet thuis bent op het moment van bezorging, ben je alsnog de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Artikel 6. Onze prijzen en betaling

6.1 De prijs van onze producten is de prijs die te allen tijde op onze website staat vermeld, behalve wanneer er sprake is van een kennelijke fout. We zijn niet verplicht om onze producten tegen een foutieve lagere prijs te leveren, indien je de fout redelijkerwijs had kunnen herkennen.

 

6.2 Wij kunnen de prijzen op elk moment verhogen. Hierover wordt u ten minste 14 dagen van tevoren geïnformeerd, zodat je op de hoogte wordt gesteld van een prijswijziging. Indien je een consument bent en bezwaar hebt tegen een prijsverhoging, kun je de overeenkomst beëindigen door een e-mail te sturen naar vrienden@prepperdeprep.nl of ons op een andere manier te contacteren. Wettelijke prijsverhogingen (bijvoorbeeld van de btw) mogen worden doorberekend.

 

6.3 De prijzen die zijn vermeld op dewebsite (www. prepperdeprep.nl) zijn “eindprijzen”. Dit betekent dat ze inclusief de wettelijke BTW zijn. Tot het moment waarop de volledige koopprijs door jou is voldaan, blijven de producten onze eigendom. Producten voor bedrijven zijn exclusief de wettelijke BTW.

 

6.4 Wij bieden de volgende betaalwijzen aan: (creditcard, IDEAL en andere betaalwijzen die staan aangegeven op de website). Eventuele kosten van een (internationale) geldtransactie komen voor uw rekening.

 

6.5 Indien is overeengekomen dat u de door u verschuldigde bedragen zal voldoen door middel van automatische incasso, dient u de benodigde medewerking te verlenen aan de realisatie van de incasso.

 

6.6 Indien is overeengekomen dat u de door u verschuldigde bedragen zal voldoen door betaling van een door ons verzonden factuur, dient u de factuur binnen 14 dagen te voldoen.

 

6.7 Indien u niet op tijd betaalt – waaronder stornering wordt begrepen – , zullen we u eerst een herinnering sturen om u hierop te wijzen en krijgt u een termijn van 14 dagen om alsnog te betalen. Indien deze termijn verstrijkt zonder dat u betaalt, zijn wij gerechtigd om over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente te vorderen en de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 

Deze incassokosten bedragen voor consumenten maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

 

Wij kunnen besluiten om af te wijken van deze bedragen en percentages, maar alleen indien dit in jouw voordeel is.

Artikel 7. Korting

7.1 Kortingsbonnen, coupons e.d. zijn na verzilvering of na het verlopen van de einddatum niet meer geldig. 

7.2. Kortingsbonnen, coupons e.d. kunnen niet worden ingewisseld voor valuta. ( Euro's, dollars, bitcoin e.d.)

Artikel 8. Mealmembers

8.1 Je kunt als member je membership pauzeren. Bijvoorbeeld als je op vakantie gaat. Je dient je membership 7 dagen voor de volgende levering te pauzeren. Alleen dan geef je ons de tijd om jouw plekje nog door te verkopen aan een andere gegadigde.

 

8.2. Zodra je je meal membership pauzeert of stopzet houden wij je plekje niet warm. Dit betekent dat we niet kunnen garanderen dat je direct weer maaltijden kunt bestellen (en oppeuzelen) zodra je jouw membership hebt gepauzeerd. We hanteren hetzelfde principe als de stoelendans.

Artikel 9 Maaltijdpakket

9.1 Onverminderd het bepaalde in de rest van deze Algemene Voorwaarden, zijn de volgende bepalingen in dit artikel – voor een maaltijdpakket, zijnde een abonnement – aanvullend van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid, heeft dit artikel voorrang.

 

9.2 Een abonnement voor het maaltijdpakket wordt afgesloten voor de periode van vier weken en wordt na afloop van deze termijn steeds stilzwijgend verlengd voor de periode van nogmaals vier weken. Indien u dit abonnement heeft afgesloten, is dit abonnement per vier weken opzegbaar. Opzegging van het abonnement dient te gebeuren uiterlijk 7 dagen voor het begin van een nieuwe abonnements-periode.

 

Indien je op tijd opzegt, ontvangt u in de volgende abonnements-maand geen maaltijdpakketten meer en bent u geen nieuwe betaling verschuldigd.

 

9.3 Indien je binnen 3 maanden na het stopzetten van jouw abonnement opnieuw een abonnement afsluit, zijn wij genoodzaakt eenmalig €15,- aan administratiekosten te berekenen. Dit gebeurt niet zodra je het abonnement pauzeert.

 

9.4 Door het afsluiten van een abonnement bij ons, verklaar je zich vergewist te hebben van de bijbehorende looptijd, aanvullende voorwaarden en tarieven. Op onze website (www.prepperdeprep.nl) kun je hier alles over terugvinden.

 

9.5 De eerste abonnements-periode kan alleen via IDEAL worden betaald op de website. Hiermee wordt ook direct jouw bankrekening geverifieerd. Het bedrag voor de eerste maand wordt door de betaling direct van jouw bankrekening afgeschreven. Betaling gebeurt vervolgens via automatische incasso steeds aan het begin van een nieuwe abonnements-periode. Wij sturen een herinnering via e-mail, dat er kosten zullen worden afgeschreven. Je ontvangt bovendien een factuur na betaling. U geeft toestemming aan eCurring (die handelt voor ons) om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar de door jou opgegeven bankrekening. Je dient ervoor te zorgen dat er genoeg geld op uw rekening staat. Indien de betaling niet kan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld omdat je niet genoeg saldo op de rekening heeft staan), zullen wij nogmaals proberen – op een ander tijdstip – om de betaling uit te voeren. De bestellingen kunnen nog steeds door ons worden verzonden.

 

9.6 De maaltijdpakketten worden op zondagavond en dinsdagavond bezorgd. De maaltijdpakketten worden op het door jou aangegeven adres geleverd. Wij verzoeken je op het overeengekomen levermoment aanwezig te zijn om het maaltijdpakket in ontvangst te nemen. Als de bezorging niet mogelijk is, zullen wij het maaltijdpakket aanbieden bij de buren.

 

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid indien het maaltijdpakket verdwijnt, bederft of op andere wijze schade veroorzaakt vanwege deze keuze van bezorging; dit is jouw eigen risico. U kunt het bezorgadres in jouw online account wijzigen. U dient deze wijziging minimaal 7 dagen voor de levering van een nieuw maaltijdpakket door te voeren.

 

9.7 Wij hebben het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien en zolang je niet (volledig) aan de betalingsverplichtingen hebt voldaan.

 

9.8 Wij berekenen op dit moment geen verzendkosten.

Artikel 10. Het heroeppingsrecht (en uitsluiting daarvan)

10.1 Indien en voor zover je handelt als een consument en de overeenkomst tussen ons een “koop op afstand” inhoudt in de zin van artikel 6:230m Burgerlijk Wetboek, geldt dat de door jou bestelde maaltijden, door hun aard (“zaken die snel bederven / een beperkte houdbaarheid hebben”) niet kunnen worden teruggezonden. Dit betekent dan ook dat het herroepingsrecht (het recht van ontbinding van de consument bij koop op afstand) uitdrukkelijk niet van toepassing is, op grond van artikel 6:230p, sub f(2) Burgerlijk Wetboek. Onze maaltijden bestaan namelijk uit verse producten, met een beperkte houdbaarheidsdatum.

 

10.2 Indien u een maaltijdpakket-abonnement afsluit, kunt u binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst herroepen. De herroepingstermijn begint te lopen op de dag van ontvangst van het eerste maaltijdpakket. Je oefent het herroepingsrecht uit door binnen de gestelde termijn van 14 dagen het ingevulde modelformulier voor ontbinding (deze vind je op onze website) op te sturen of een andere ondubbelzinnige verklaring aan ons te doen m.b.t. het herroepingsrecht.

 

10.3 Maakt je gebruik van uw herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 10.2? Dan dien je wel te betalen voor de maaltijdpakketten die tijdens deze 14 dagen al zijn geleverd of voor je zijn klaargemaakt.

 

Je dient uiterlijk 7 dagen voor de levering van een nieuw maaltijdpakket gebruik te maken van jouw herroepingsrecht, om de levering van het volgende maaltijdpakket te voorkomen. Je hoeft niet de door jou ontvangen maaltijdpakketten terug te sturen.

ARTIKEL 11 Hoe gaan we om met klachten?

11.1 Uiteraard doen wij onze best om klachten m.b.t. onze producten zo goed mogelijk te behandelen. Indien je een klacht hebt, dien je deze zo snel mogelijk en bij voorkeur binnen 24 uur te melden, via het versturen van een e-mail naar vrienden@prepperdeprep.nl ,of door telefonisch of schriftelijk contact op te nemen. Wij proberen de klacht zo snel mogelijk in behandeling te nemen en je in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een schriftelijke reactie toe te sturen.

 

We hopen echter dat we voor die tijd een eventuele klacht al lang hebben opgelost!

 

11.2 Indien je een klacht hebt dient je je eerst te wenden ons Prepperdeprep. Indien het niet lukt om de klacht samen op te lossen, kunt je je wenden tot het EuropeesODRplatform (http://ec.europa.eu/odr ).

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Wij zijn uitsluitend aansprakelijk, jegens jou, voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een tekortkoming door ons in de nakoming van de overeenkomst, tenzij deze tekortkoming niet aan ons kan worden toegerekend, dan wel aan personen van wier hulp wij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken.

 

Voor zover wettelijk toegestaan, is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de aankoopprijs die je voor het product hebt betaald (inclusief btw). Wij zijn daarnaast aansprakelijk in het geval van opzet of grove schuld aan onze zijde.

 

12.2 Voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, gederfde winst, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of reputatieschade.

 

12.3 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien:

 1. Jij hebt nagelaten om de product- en gebruiksaanwijzingen in acht te nemen;

 2. Je onjuiste informatie heeft verstrekt aan ons;

 3. Je ervoor heeft gekozen om de producten niet persoonlijk bij jou te laten bezorgen of op te halen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid indien de levering verdwijnt, bederft of op andere wijze schade veroorzaakt vanwege deze keuze van bezorging;

 4. Er sprake is van een overmachtsituatie aan onze zijde. Hieronder wordt bijvoorbeeld begrepen: uitval door ziekte, machinebreuk, transportproblemen, computerstoringen, brand, stakingen, weersomstandigheden, onderbrekingen van het telefoonnet of het internet-netwerk, tekortkomingen door derde partijen waarvan wij voor de werkzaamheden afhankelijk zijn of niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers.

12.4 Hulppersonen van Prepperdeprep kunnen een beroep doen op bovenstaande afspraken omtrent de aansprakelijkheid van Prepperdeprep.

 

12.5 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen ons is 1 (één) jaar.

Onze Algemene Voorwaarden

HOI,

Wij zijn Prepperdeprep (hierna, “wij, we, ons”), een eenmanszaak, gevestigd in Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78281547.

 

Ons BTW nummer is: NL003312505B90.

 

Heb jij (klant – eindverbruiker – van prepperdeprep) vragen over onze Algemene Voorwaarden, dan kunt je op de volgende manieren contact met ons opnemen:

 

E-mail: info@prepperdeprep.nl

Telefoon: +31 6 53 46 29 65

Artikel 1. Waar is dit van op toepassing?

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, bestelling, aankoop en overeenkomst van, bij of met ons en alle overige werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens ons.

 

1.2 Partijen kunnen in goed overleg afspraken maken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, indien dit schriftelijk wordt vastgelegd.

 

1.3 Indien wij niet steeds de strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of dat wij in de toekomst niet de naleving van deze voorwaarden mogen verlangen.

 

1.4 Wij hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen u hierover informeren. Indien er sprake is van een ingrijpende wijziging volgens artikel 6:237 sub c van het BW, heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden. De versie van de Algemene Voorwaarden die geldt voor uw bestelling, is de versie die te vinden is op onze website ten tijde van de plaatsing van uw bestelling.

 

1.5 Door het plaatsen van een bestelling op onze website, geeft u aan ouder te zijn dan 18 jaar en tot het sluiten van een overeenkomst wettelijk bevoegd te zijn (handelingsbekwaam).

 

1.6 De toepasselijkheid van algemene- of leveringsvoorwaarden van de klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Hoe gaan wij om met jouw Privacy?

2.1 Alle persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, zullen in overeenstemming met relevante privacywet- en regelgeving (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en ons privacybeleid worden verwerkt. Op het moment dat u besluit onze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw gegevens. U staat er voor in dat alle door u verstrekte gegevens aan ons, volledig, correct en in overeenstemming met de werkelijkheid zijn. Indien wij twijfelen aan de correctheid van uw gegevens, zijn wij bevoegd nadere maatregelen te nemen, waaronder het opvragen van aanvullende bewijsstukken. 

Je bent overigens zelf verantwoordelijk voor de gevolgen indien je niet zorgvuldig omgaat met jouw online account en gegevens. Alles dat er gebeurt via jouw online account, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van jou als klant.

Voor meer informatie lees je onze privacy- en cookieverklaring hier.

Artikel 3. Het gebruik van onze website

3.1 Op het moment dat je besluit gebruik te maken van onze website en / of bestellingen plaatst, ga je ermee akkoord dat:

 1. je geen valse of frauduleuze bestellingen mag plaatsen;

 2. je jouw contactgegevens in overeenstemming met de werkelijkheid zal verschaffen (correct e-mailadres, postadres, etc.).

Artikel 4. Ons Aanbod , totstand koming van overeenkomst

4.1 Aangezien wij maaltijden/maaltijdpakketten verkopen, heeft ons aanbod in de regel een beperkte duur. Wij vermelden dit altijd nadrukkelijk op de website. Daarnaast staat de houdbaarheidsdatum op de verpakking van de maaltijden aangegeven. Wij garanderen dat de maaltijden in ieder geval twee dagen houdbaar is (inclusief de ophaaldatum).

 

4.2 Wij doen onze uiterste best om op onze website de eigenschappen van onze producten, inclusief kleuren, afmetingen, allergenen informatie en inhoud van de maaltijden, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen helaas niet garanderen dat uw computer de kleuren op de juiste wijze weergeeft en de inhoud kan iets afwijken van de foto / overige informatie op onze website. Jij bent je hiervan bewust en aanvaardt eventuele afwijkingen. Je dient daarnaast altijd de verpakking op het product goed door te lezen.

 

4.3 Wij kunnen helaas niet garanderen dat de producten die op onze website worden aangeboden ook daadwerkelijk ten allen tijde verkrijgbaar zijn. We hebben het recht om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

 

4.4 Door het aanklikken van de knop ‘bestelling plaatsen’ plaatst u een bindende bestelling ten aanzien van de artikelen in uw winkelwagentje. Na het plaatsen van uw bestelling, ontvangt u van ons een e-mail om uw bestelling te bevestigen (“orderbevestiging”). Met de ontvangst van deze orderbevestiging komt er een bindende overeenkomst tot stand tussen ons. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en aanvaarding daarvan. Daarnaast is het mogelijk dat wij een overeenkomst met je aangaan, doordat je ons aanbod (schriftelijk of mondeling) hebt aanvaard. Indien je een consument bent en het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, zullen wij de ontvangst van de aanvaarding bevestigen via e-mail.

 

4.5 Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, is het u niet toegestaan uw rechten en verplichtingen uit een overeenkomst met Prepperderprep aan derden over te dragen.

 

4.6 Ons aanbod is gericht op eindverbruikers in Nederland. De door u bestelde maaltijden, mogen niet door u worden doorverkocht.

Artikel 5. Hoe wij leveren en verpakken

5.1 De door jouw bestelde maaltijden kunnen worden opgehaald op een van de ophaalpunten die op de website staan vermeld, op het door jouw aangegeven ophaalmoment (datum en tijdstip), tenzij wij iets anders hebben afgesproken.

 

5.2 De “levering” heeft plaatsgevonden op het moment dat jij – of een door jouw aangewezen derde partij – de producten fysiek in bezit krijgt. Alle door ons genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Wij doen uiteraard ons uiterste best om deze leveringstermijnen na te komen.

 

5.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons totdat het is bezorgt. Dat kan aan jou of aan een vooraf aangewezen (en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger) tenzij we uitdrukkelijk iets anders zijn overeengekomen.

 

5.4 Wij bepalen de wijze van verpakking en verzending van de maaltijden. Indien je een bijzondere wijze van verpakking / verzending verlangt, betaal je de daarbij horende meerkosten.

 

Wij nemen de verpakking (nog) niet terug. Je dient de verpakking te behandelen op een wijze die overeenstemt met de daarvoor geldende (overheids)voorschriften. Wel hebben wij de intentie om op termijn hier stappen in te zetten zodat we ook onze CO2 footprint zo laag mogelijk houden.

 

5.5 Indien je de bestelling niet ophaalt, of indien je niet thuis bent op het moment van bezorging, ben je alsnog de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Artikel 6. Onze prijzen en betaling

6.1 De prijs van onze producten is de prijs die te allen tijde op onze website staat vermeld, behalve wanneer er sprake is van een kennelijke fout. We zijn niet verplicht om onze producten tegen een foutieve lagere prijs te leveren, indien je de fout redelijkerwijs had kunnen herkennen.

 

6.2 Wij kunnen de prijzen op elk moment verhogen. Hierover wordt u ten minste 14 dagen van tevoren geïnformeerd, zodat je op de hoogte wordt gesteld van een prijswijziging. Indien je een consument bent en bezwaar hebt tegen een prijsverhoging, kun je de overeenkomst beëindigen door een e-mail te sturen naar bigmistake@prepperdeprep.nl of ons op een andere manier te contacteren. Wettelijke prijsverhogingen (bijvoorbeeld van de btw) mogen worden doorberekend.

 

6.3 De prijzen die zijn vermeld op de website (www.prepperdeprep.nl) zijn “eindprijzen”. Dit betekent dat ze inclusief de wettelijke BTW zijn. Tot het moment waarop de volledige koopprijs door jou is voldaan, blijven de producten ons eigendom. Producten voor bedrijven zijn exclusief de wettelijke BTW.

 

6.4 Wij bieden de volgende betaalwijzen aan: (credit card, IDEAL en andere betaalwijzen die staan aangegeven op de website). Eventuele kosten van een (internationale) geldtransactie komen voor uw rekening.

 

6.5 Indien is overeengekomen dat je de door jouw verschuldigde bedragen zal voldoen door middel van automatische incasso, dient je de benodigde medewerking te verlenen aan de realisatie van de incasso.

 

6.6 Indien is overeengekomen dat je de door jouw verschuldigde bedragen zal voldoen door betaling van een door ons verzonden factuur, dien je de factuur binnen 14 dagen te voldoen.

 

6.7 Indien je niet op tijd betaalt – waaronder stornering wordt begrepen – , zullen we je eerst een herinnering sturen om je hierop te wijzen en krijg je een termijn van 14 dagen om alsnog te betalen. Indien deze termijn verstrijkt zonder dat je betaalt, zijn wij gerechtigd om over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente te vorderen en de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 

Deze incassokosten bedragen voor consumenten maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

 

Wij kunnen besluiten om af te wijken van deze bedragen en percentages, maar alleen indien dit in jouw voordeel is.

Artikel 7. Korting

7.1 Kortingsbonnen, coupons e.d. zijn na verzilvering of na het verlopen van de einddatum niet meer geldig. 

7.2. Kortingsbonnen, coupons e.d. kunnen niet worden ingewisseld voor valuta. ( Euro's, dollars, bitcoin e.d.)

Artikel 8. Prepmembers

8.1 Je hebt de mogelijkheid om Prepmember te worden! Je koopt een membership per 4 aaneengesloten weken, niet per maand. Je kunt je membership bij de start van elke week in laten gaan. Je ontvangt je eerste maaltijden niet de eerstvolgende maandag, maar op de maandag daarop. 

 

8.2 Zodra je jouw membership pauzeert of stopzet houden wij je plekje niet warm. Dit betekent dat we niet kunnen garanderen dat je direct weer maaltijden kunt bestellen (en oppeuzelen) zodra je jouw membership hebt gepauzeerd. 


8.3 Je kunt als Prepmember je membership pauzeren. Bijvoorbeeld als je op vakantie gaat. Je dient je membership 1 dag voor de laatste levering te pauzeren of stop te zetten. Zodra je weer Preppakketten wilt ontvangen stuur dan even een mailtje naar hierbenikweer@prepperdeprep.nl.

Artikel 9 Preppakket

9.1 Onverminderd het bepaalde in de rest van deze Algemene Voorwaarden, zijn de volgende bepalingen in dit artikel – voor een maaltijdpakket(Preppakket), zijnde een abonnement – aanvullend van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid, heeft dit artikel voorrang.

 

9.2 Een abonnement voor het preppakket wordt afgesloten voor de periode van vier aaneengesloten weken en wordt na afloop van deze termijn steeds stilzwijgend verlengd voor de periode van nogmaals vier weken. Indien je dit abonnement hebt afgesloten, is dit abonnement per vier weken opzegbaar. 

 

Indien je op tijd opzegt, ontvang je in de volgende abonnements-maand geen preppakketten meer en ben je geen nieuwe betaling verschuldigd.

 

9.3 Door het afsluiten van een membership bij ons, verklaar je dat je op de hoogte bent van de bijbehorende looptijd, aanvullende voorwaarden en tarieven. Op onze website (www.prepperdeprep.nl) kun je hier alles over terugvinden!

 

9.4 De eerste 4 weken van je membership kan alleen via IDEAL worden betaald op de website. Hiermee wordt ook direct jouw bankrekening geverifieerd. Het bedrag voor de eerste vier weken wordt door de betaling direct van jouw bankrekening afgeschreven. Betaling gebeurt vervolgens via automatische incasso steeds aan het begin van een nieuwe periode.

Wij sturen een herinnering via e-mail, dat er kosten zullen worden afgeschreven. Je ontvangt bovendien een factuur na betaling. Je geeft toestemming aan eCurring om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar de door jou opgegeven bankrekening. Je dient ervoor te zorgen dat er genoeg geld op jouw rekening staat. Indien de betaling niet kan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld omdat je niet genoeg saldo op de rekening heeft staan), zullen wij nogmaals proberen – op een ander tijdstip – om de betaling uit te voeren. De bestellingen kunnen nog steeds door ons worden verzonden.

 

9.6 De preppakketten worden maandag geleverd. De preppakketten worden op het door jou aangegeven adres geleverd. Wij verzoeken je op het overeengekomen levermoment aanwezig te zijn om de meals in ontvangst te nemen. Als de bezorging niet mogelijk is, zullen wij het Preppakket aanbieden bij de buren.

 

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid indien het Preppakket verdwijnt, bederft of op andere wijze schade veroorzaakt vanwege deze keuze van bezorging; dit is jouw eigen risico. Je kunt het bezorgadres in jouw online account wijzigen. Je dient deze wijziging minimaal 7 dagen voor de levering van een nieuw Preppakket door te voeren.

 

9.7 Wij hebben het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien en zolang je niet (volledig) aan de betalingsverplichtingen hebt voldaan.

 

9.8 Wij berekenen op dit moment geen verzendkosten.

Artikel 10. Het heroeppingsrecht (en uitsluiting daarvan)

10.1 Indien en voor zover je handelt als een consument en de overeenkomst tussen ons een “koop op afstand” inhoudt in de zin van artikel 6:230m Burgerlijk Wetboek, geldt dat de door jou bestelde maaltijden, door hun aard (“zaken die snel bederven / een beperkte houdbaarheid hebben”) niet kunnen worden teruggezonden. Dit betekent dan ook dat het herroepingsrecht (het recht van ontbinding van de consument bij koop op afstand) uitdrukkelijk niet van toepassing is, op grond van artikel 6:230p, sub f(2) Burgerlijk Wetboek. Onze maaltijden bestaan namelijk uit verse producten, met een beperkte houdbaarheidsdatum.

 

10.2 Indien u een maaltijdpakket-abonnement afsluit, kunt u binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst herroepen. De herroepingstermijn begint te lopen op de dag van ontvangst van het eerste maaltijdpakket. Je oefent het herroepingsrecht uit door binnen de gestelde termijn van 14 dagen het ingevulde modelformulier voor ontbinding (deze vind je op onze website) op te sturen of een andere ondubbelzinnige verklaring aan ons te doen m.b.t. het herroepingsrecht.

 

10.3 Maakt je gebruik van uw herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 10.2? Dan dien je wel te betalen voor de maaltijdpakketten die tijdens deze 14 dagen al zijn geleverd of voor je zijn klaargemaakt.

 

Je dient uiterlijk 7 dagen voor de levering van een nieuw maaltijdpakket gebruik te maken van jouw herroepingsrecht, om de levering van het volgende maaltijdpakket te voorkomen. Je hoeft niet de door jou ontvangen maaltijdpakketten terug te sturen.

ARTIKEL 11 Hoe gaan we om met klachten?

11.1 Uiteraard doen wij onze best om klachten m.b.t. onze producten zo goed mogelijk te behandelen. Indien je een klacht hebt, dien je deze zo snel mogelijk en bij voorkeur binnen 24 uur te melden, via het versturen van een e-mail naar vrienden@prepperdeprep.nl ,of door telefonisch of schriftelijk contact op te nemen. Wij proberen de klacht zo snel mogelijk in behandeling te nemen en je in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een schriftelijke reactie toe te sturen.

 

 

11.2 Indien je een klacht hebt dient je je eerst te wenden ons Prepperdeprep. Indien het niet lukt om de klacht samen op te lossen, kun je je wenden tot het EuropeesODRplatform (http://ec.europa.eu/odr ).

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Wij zijn uitsluitend aansprakelijk, jegens jou, voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een tekortkoming door ons in de nakoming van de overeenkomst, tenzij deze tekortkoming niet aan ons kan worden toegerekend, dan wel aan personen van wier hulp wij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken.

 

Voor zover wettelijk toegestaan, is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de aankoopprijs die je voor het product hebt betaald (inclusief btw). Wij zijn daarnaast aansprakelijk in het geval van opzet of grove schuld aan onze zijde.

 

12.2 Voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, gederfde winst, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of reputatieschade.

 

12.3 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien:

 1. Jij hebt nagelaten om de product- en gebruiksaanwijzingen in acht te nemen;

 2. Je onjuiste informatie heeft verstrekt aan ons;

 3. Je ervoor heeft gekozen om de producten niet persoonlijk bij jou te laten bezorgen of op te halen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid indien de levering verdwijnt, bederft of op andere wijze schade veroorzaakt vanwege deze keuze van bezorging;

 4. Er sprake is van een overmachtsituatie aan onze zijde. Hieronder wordt bijvoorbeeld begrepen: uitval door ziekte, machinebreuk, transportproblemen, computerstoringen, brand, stakingen, weersomstandigheden, onderbrekingen van het telefoonnet of het internet-netwerk, tekortkomingen door derde partijen waarvan wij voor de werkzaamheden afhankelijk zijn of niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers.

12.4 Hulppersonen van Prepperdeprep kunnen een beroep doen op bovenstaande afspraken omtrent de aansprakelijkheid van Prepperdeprep.

 

12.5 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen ons is 1 (één) jaar.

Artikel 13. Overige artikelen..

13.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen jou en Prepperdeprep is Nederlands recht van toepassing.

 

13.2 Alle geschillen die ontstaan met jou of andere derden, die voortvloeien uit deze rechtsverhoudingen en niet minnelijk geschikt kunnen worden, zijn onderworpen aan de niet-exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de bevoegde rechter van de rechtbank van Utrecht.

 

13.3 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven.

 

De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

 

13.4 Wij mogen voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen. Artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 zijn uitgesloten.

bottom of page